Regulamin kart podarunkowych
Darmowa dostawa od 100,00 zł

Regulamin kart podarunkowych

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty podarunkowej.

 

I. Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 • Karta podarunkowa - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym Crazy Needles lub Sklepie internetowym Crazy Needles.

 • Wydawca - ZAMI Michał Zdanuczyk z siedzibą w Białystok ul. Kawaleryjska 17A/41, posiadający NIP: 9661940839

 • Użytkownik - każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty podarunkowej.

 • Sklep internetowy Crazy Needles - platforma sprzedażowa oferująca Towary Wydawcy, dostępna na stronach internetowych w domenie crazyneedles.pl 

 • Towary - produkty oferowane do sprzedaży w sklepie Crazy Needles oraz w Sklepie internetowym Crazy Needles.

 • Aktywacja – proces aktywowania środków pieniężnych na Karcie podarunkowej następujący w chwili dokonania zakupu Karty podarunkowej 

 • Transakcja - operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej na Towary oferowane przez Wydawcę, przez co dochodzi do pomniejszego kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika Towarów

II. Nabycie i wydanie Karty podarunkowej

 1. Karta podarunkowa może zostać nabyta w sklepie Crazy Needles lub w Sklepie internetowym Crazy Needles.
 2. Użytkownik ma możliwość zakupu Karty podarunkowej na wybraną kwotę: 50 zł, 100zł, 150zł lub 200zł
 3. Karta podarunkowa wydawana jest Użytkownikowi na plastikowym nośniku. Użytkownik nie ma możliwości żądania zwiększenia wartości Karty podarunkowej na nośniku, który został już wydany ponad początkowo opłaconą i niewykorzystaną wartość.
 4. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez Wydawcę bądź poprzez płatności elektroniczne udostępnione w ramach Sklepu internetowego Crazy Needles.  Płatność za Kartę podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Kart podarunkowej.
 5. Przy zakupie Karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.
 6. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 7. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, a opłacona wartość Karty podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.
 8. Nabywca Karty podarunkowej zakupionej w Sklepie internetowym Crazy Needles będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty podarunkowej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie rozpoczął korzystania z Karty podarunkowej. Odstąpienie od umowy o Kartę podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu Internetowego Crazy Needles. 
 9. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty podarunkowej.

III. Użytkowanie Karty podarunkowej

 1. Karta podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów Towarów w sklepie Crazy Needles, Sklepie internetowym Crazy Needles do wysokości jej wartości.
 2. Użytkownik może korzystać z Karty podarunkowej natychmiast, od momentu jej otrzymania
 3. Termin ważności Karty podarunkowej wynosi 24 miesiące od daty jej nabycia od Wydawcy. 
 4. W zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Karty podarunkowej inne bony rabatowe, kupony rabatowe, czy znaki legitymacyjne, których regulaminy wykluczają realizację wspólnie z Kartą podarunkową.
 5. Przy realizacji Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty podarunkowej, pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty podarunkowej.
 6. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, przelewem lub kartą płatniczą/kredytową.
 7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą podarunkową w przypadku braku środków na Karcie podarunkowej, upływu terminu ważności Karty podarunkowej
 8. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.
 9. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia aktualnej wysokości wartości Karty podarunkowej do wykorzystania, bezpośrednio w sklepie Crazy Needles lub elektronicznie poprzez dostęp do Konta w Sklepie internetowym Crazy Needles.
 10. Karta podarunkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty podarunkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.
 11. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone bądź, których nośnik, po przekazaniu Użytkownikowi, został uszkodzony lub zniszczony z przyczyn innych niż leżące po stronie Wydawcy. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia nośnika Karty podarunkowej, o których mowa powyżej Karta podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

IV. Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Karty podarunkowej

 1. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru, zakupionego za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Karty podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 2. Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie internetowym Crazy Needles z użyciem Karty podarunkowej, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości zapłaconej ceny w postaci Karty podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe przelewem na konto. W tym przypadku warunkiem zwrotu ceny Towaru zakupionego z użyciem Karty podarunkowej jest uprzednie podanie numeru konta, na które niniejszy zwrot ma zostać dokonany.

V. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty podarunkowej lub uszkodzenia Karty podarunkowej powstałego przed jej zakupem.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej crazyneedles.pl lub w formie poczty elektronicznej.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Wydawca rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Wydawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody tej decyzji.
 6. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłowe używanie Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty podarunkowej.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca programu wyda Użytkownikowi nową Kartę podarunkową o wartości stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanej Karcie podarunkowej. Okres ważności Karty podarunkowej będzie co najmniej równy okresowi ważności obowiązującemu dla reklamowanej Karty podarunkowej.
 9. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
  2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie
  3. postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
  4. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  5. może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem ODR".

VII.  Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego Crazy Needles.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Wydawca poinformuje o tym Uczestników na stronach Sklepu Internetowego Crazy Needles. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Wydawcę, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Uczestników mogą nastąpić w terminie krótszym. 
 3. W zakresie spraw związanych ze Sklepem internetowym Crazy Needles, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego CrazyNeedles.pl, którego każdorazowo aktualna treść dostępna jest na stronach internetowych w domenie CrazyNeedles.pl.
 4. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 6597 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-20
Jak zawsze wszystko zgodne z opisem i szybka reaalizacja.
2024-06-18
Super stuff, od razu polecałem dalej
pixel